5 sierpnia 2020, imieniny obchodzą: Oswald, Maria, Stanisława, Marian, Stanisław, Emil, Karolina
Użytkownik: Hasło:

 Prosimy o złożenie oświadczeń o dochodzie (załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS) do dnia 5 czerwca 2020 r., natomiast wniosków o przyznanie świadczenia (załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS) do dnia 15 czerwca 2020 r.

 

Wnioski o przyznanie świadczeń z ZFŚS, klauzule oraz oświadczenia można składać osobiście w siedzibie bursy oraz online za pośrednictwem platformy ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Dopuszczalna jest również forma poczty elektronicznej przy czym Wnioskodawca proszony jest o nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem bursy celem potwierdzenia swojej tożsamości.

 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie

 Zmiany w ZFŚS

KLAUZULA INFORMACYJNA ZFŚS – członek rodziny

KLAUZULA INFORMACYJNA ZFŚS – dla pracownika

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu ZFŚS Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie 

Oświadczenie pracownika/ byłego pracownika Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie o poinformowaniu członka rodziny o przekazaniu danych

Opłatę za zakwaterowanie wnosi się z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstała należność na rachunek bankowy bursy (indywidulane konto bonowe). W przypadku nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki ustawowe. Odsetki należy wpłacać przelewem na indywidualne konto bankowe.

Uwaga!

Osoby składające do naszej Bursy dokumenty aplikacyjne na wolne stanowiska pracy nieobjęte postępowaniem konkursowym proszone są o zastosowanie się do poniższej instrukcji.

CV (list motywacyjny) należy uzupełnić o następujące oświadczenie (lub inne podobne) zawarte w stopce dokumentu:

"Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Bursę Szkolną nr 5 w Lublinie. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej,  w tym z informacją o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawach, jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych."

Równocześnie należy dołączyć wydrukowaną i podpisaną własnoręcznie "Klauzulę informacyjną - rekrutacja pracowników".

W przypadku niespełnienia w/w standardów dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone bez ich wcześniejszego rozpatrzenia.

Dokumenty aplikacyjne można składać w wersji papierowej w sekretariacie Bursy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@bursa5.lublin.eu (skany).

 

 Klauzula informacyjna - rekrutacja pracowników

Czytaj więcej
1