14 czerwca 2021, imieniny obchodzą: Bazyli, Eliza, Justyna, Elwira, Michał, Walery
Użytkownik: Hasło:

Prosimy,

osoba uprawniona ubiegająca się o przyznanie świadczenia finansowego („wczasy pod gruszą”) ze środków Funduszu jest obowiązana złożyć wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS w kadrach. Wniosek winien być wypełniony według ustalonego wzoru (wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu).

Osoba uprawniona zamierzająca skorzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń z Funduszu jest zobowiązana do złożenia w kadrach oświadczenia o wysokości osiągniętych dochodów w poprzednim roku kalendarzowym wszystkich osób tworzących gospodarstwo domowe (wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu)

W przypadku nie złożenia oświadczenia o dochodzie osoby uprawnione będą mogły korzystać w danym roku z usług i świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu w najniższej wysokości.  

Do wniosku należy dołączyć: 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZFŚS – dla pracownika

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu ZFŚS Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie

Istnieje możliwość wyjścia dofinansowanego z Funduszu Świadczeń Socjalnych na:

Serca na odwyku (Żak i Śleszyńska) - 16.04.2021 g.17.00

Ani mru mru  23.04.2021 g.17.30,

Osoby zainteresowane proszę o deklarację do dnia 17.03.2021

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe gromadzone w związku  realizacją procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość (dalej: zdalne nauczanie), a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams

Opłatę za zakwaterowanie wnosi się z dołu do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstała należność na rachunek bankowy bursy (indywidulane konto bonowe). W przypadku nieterminowych wpłat będą naliczane odsetki ustawowe. Odsetki należy wpłacać przelewem na indywidualne konto bankowe.

Wnioski o przyznanie świadczeń z ZFŚS, klauzule oraz oświadczenia można składać osobiście w siedzibie bursy oraz online za pośrednictwem platformy ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Dopuszczalna jest również forma poczty elektronicznej przy czym Wnioskodawca proszony jest o nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem bursy celem potwierdzenia swojej tożsamości.

 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie

 Zmiany w ZFŚS

KLAUZULA INFORMACYJNA ZFŚS – dla pracownika

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu ZFŚS Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie 

Zmiany w ZFŚS załcznikach nr 1 i nr 12

Zmiany w ZFŚS załcznik nr 7 Tabela wysokości dopłat do wypoczynku osób uprawnionych

Uwaga!

Osoby składające do naszej Bursy dokumenty aplikacyjne na wolne stanowiska pracy nieobjęte postępowaniem konkursowym proszone są o zastosowanie się do poniższej instrukcji.

CV (list motywacyjny) należy uzupełnić o następujące oświadczenie (lub inne podobne) zawarte w stopce dokumentu:

"Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowiska pracy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych dla celów niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Bursę Szkolną nr 5 w Lublinie. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej,  w tym z informacją o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawach, jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych."

Równocześnie należy dołączyć wydrukowaną i podpisaną własnoręcznie "Klauzulę informacyjną - rekrutacja pracowników".

W przypadku niespełnienia w/w standardów dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone bez ich wcześniejszego rozpatrzenia.

Dokumenty aplikacyjne można składać w wersji papierowej w sekretariacie Bursy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@bursa5.lublin.eu (skany).

 

 klauzula informacyjna rekrutacja pracowników

Czytaj więcej
1