21 sierpnia 2014, imieniny obchodzą: Franciszek, Franciszka, Joanna, Pius, Kazimiera, Ruta
Użytkownik: Hasło:

REGULAMIN WYCHOWANKÓW BURSY SZKOLNEJ Nr 5 w LUBLINIE
przy ul. Pogodnej 52a.

 

Postanowienia wstępne

Bursa    Szkolna   Nr  5  w   Lublinie   zwana    dalej    bursą    zapewnia     opiekę
i   wychowanie   uczniom   gimnazjów  i   szkół   ponadgimnazjalnych   dla  młodzieży,
w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy
i wychowania oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 lat.

§ 1. ORGANIZACJA PRACY W BURSIE

Bursa jest placówką feryjną - jest czynna w okresie trwania zajęć szkolnych.

§ 2. WARUNKI SOCJALNE i HIGIENICZNE

Bursa zapewnia wychowankom w okresie nauki szkolnej:
1.Zakwaterowanie w pomieszczeniach mieszkalnych zgodnie z wymogami BHP.
2.Odpowiednie warunki  i miejsce do nauki indywidualnej.
3.Odpowiednie warunki do wypoczynku i rekreacji.
4.Właściwe warunki dla zachowania zdrowia i czystości osobistej oraz przestrzegania
    zasad higieny.
5.Odpłatne całodzienne wyżywienie w dniach nauki szkolnej.

Do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej bursa dysponuje podręcznymi apteczkami wyposażonymi według ogólnych zasad, a wychowawcy zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 3. NAUKA WŁASNA WYCHOWANKÓW

1.W bursie nauka odbywa się w stałym czasie, określonym rozkładem dnia.
2.Bursa umożliwia korzystanie z audycji radiowych, telewizyjnych, urządzeń
    multimedialnych.
3.Do dyspozycji wychowanków w bursie jest podręczna biblioteka.
4.Wychowawcy organizują w formie pomocy koleżeńskiej zajęcia służące wyrównaniu braków w nauce.
5.Wychowawcy we współpracy ze szkołą i rodziną wychowanka śledzą jego postępy w nauce, a także pomagają w usuwaniu pojawiających się trudności szkolnych.

§ 4. SAMORZĄD W BURSIE

1.Samorząd bursy tworzą wszyscy mieszkańcy. Jest on organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu mieszkańców.
2.Celem działania samorządu jest koordynacja działań realizujących istotne potrzeby społeczności wychowanków.
3.Organami samorządu są: Rada Samorządu i Rady Grup.
4.Tryb powoływania Rady Samorządu, kadencja oraz szczegółowe zadania samorządu bursy reguluje odrębny regulamin.
5.Pracę samorządu koordynuje Opiekun samorządu. Jest on wyłaniany w drodze głosowania w wyborach powszechnych, tajnych i równych.
6.Samorząd współpracuje ze wszystkimi organami bursy: Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Bursy oraz dodatkowo z Zespołem Wychowawczym.

§ 5. CZAS WOLNY WYCHOWANKÓW

1.Indywidualny czas wolny dla wychowanków ustalony jest w rozkładzie dnia.
2.Wychowankowie w indywidualnym czasie wolnym mogą wychodzić poza bursę.
3.Wychowankowie bursy mogą uczestniczyć we wszystkich zorganizowanych
    formach zajęć na terenie placówki oraz poza nią.
4.Bursa umożliwia wychowankom rozwijanie indywidualnych  zainteresowań, pasji
    i talentów poprzez uczestnictwo w zewnętrznych formach  organizowanych przez
    instytucje, stowarzyszenia, kluby.
5.Wychowankowie bursy mogą wyjeżdżać do rodziców we wszystkie dni
    wolne od nauki /zajęć/.
6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wyjazd także
    w innych terminach za wiedzą i zgodą wychowawc.

§ 6. PRAWA WYCHOWANKÓW

1.Wychowanek w dni wolne od zajęć szkolnych może odwiedzić rodzinę, krewnych,
    wyjechać do domu. Jeśli zajdzie potrzeba może także wyjechać do domu w dni
    nauki, za zgodą wychowawcy, po wcześniejszym zwolnieniu z zajęć szkolnych.
2.Wychowanek może przyjmować krewnych lub znajomych w czasie  wolnym od
    nauki własnej, a w uzasadnionych przypadkach - za zgodą wychowawcy
    - w czasie jej trwania.
3.Wychowanek może opuszczać bursę w godzinach przewidzianych rozkładem dnia,
    a w innych przypadkach za zezwoleniem pracującego w tym czasie wychowawcy.
4.Wychowanek ma prawo korzystać ze świetlic, biblioteki, pracowni komputerowej
    oraz różnych rozrywek i zajęć organizowanych na terenie bursy.
5.Wychowanek ma prawo krytycznie oceniać negatywne przejawy życia w bursie.
6.Wychowanek może korzystać z pomocy w nauce.
7.Wychowanek może korzystać z organizowanej w bursie pomocy psychologiczno –
    pedagogicznej.
8.Wychowanek może zgłaszać propozycje i wnioski odnośnie poprawy pracy
    samorządu.

§ 7. OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

1.Wychowanek powinien dbać o dobre imię i godnie reprezentować bursę.
2.Wychowanek ma obowiązek przestrzegać regulaminów obowiązujących w bursie.
3.Wychowanek ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku dnia.
4.Wychowanek ma obowiązek systematycznie i terminowo uiszczać opłaty za
    zamieszkanie oraz pobierać kartę żywieniową.
5.Wychowanek powinien okazywać szacunek przełożonym i personelowi
    pracującemu na terenie bursy. Podporządkować się poleceniom wychowawców.
6.Wychowanek ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać instrukcji
    przeciwpożarowej. Zwracać szczególną uwagę na sprzęt przeciwpożarowy
    znajdujący się na terenie bursy i nie dopuszczać do uruchomienia sprzętu
    w sposób przypadkowy bez potrzeby.
7.Systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne.
8.Wychowanek powinien przestrzegać zasad życia zbiorowego, zachowywać na
    terenie placówki ciszę i spokój. Unikać i nie dopuszczać do awantur i bójek.
9.Wychowanek powinien zachować porządek i czystość wewnątrz i w najbliższym
    otoczeniu bursy.
10.Przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki ubioru.
11.Przypadki chorób natychmiast zgłaszać wychowawcy.
12.Wychowanek powinien aktywnie uczestniczyć w życiu bursy, angażując się
      w prace społeczno użyteczne.
13.Wychowanek ma obowiązek zachować się w bursie i poza nią według
      powszechnie obowiązujących zasad kultury osobistej.

§ 8. NAGRODY I KARYI.

I. Nagrody:

1. Pochwała indywidualna udzielona przez wychowawcę.
2. Pochwała wychowawcy wobec grupy.
3. Pochwała Rady Pedagogicznej lub Dyrektora wobec społeczności Bursy.
4. List pochwalny wysłany do rodziców.
5. List pochwalny wysłany do szkoły.
5. Dyplom za szczególne osiągnięcia lub wzorowe zachowanie.
6. Nagroda rzeczowa.

II. Szczegółowe warunki udzielania nagród:

1.Wychowankowi może być udzielona pochwała, może także otrzymać dyplom
    lub nagrodę rzeczową za aktywność oraz szczególne osiągnięcia w realizowanych
    projektach, konkursach i turniejach lub działalność samorządową.
2.List pochwalny wysłany do rodziców lub szkoły może otrzymać wychowanek
    wyróżniający się wzorowym zachowaniem. 

III. Kary:

1. Pouczenie udzielone przez wychowawcę.
2. Upomnienie udzielone przez wychowawcę.
3. Ostrzeżenie udzielone przez wychowawcę.
4. Nagana udzielona przez Zespół Wychowawczy.                   
5. Nagana z ostrzeżeniem udzielona przez Zespół Wychowawczy.   
6. Skreślenie z listy mieszkańców.

IV. Szczegółowe warunki udzielenia kar:

1.Obowiązuje stopniowanie (gradacja)kar. Jeśli w okresie obowiązywania udzielonej
   wychowankowi kary mają miejsce kolejne przewinienia wychowawca udziela
   następnej.
2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca ze względu na wagę
   przewinienia może pominąć gradację i udzielić wyższej kary.
3.Udzielona kara ulega wygaśnięciu po okresie jej obowiązywania.
4.Kary pouczenia, upomnienia i ostrzeżenia udziela wychowawca grupy za
   przewinienia związane z nie przestrzeganiem regulaminu lub rozkładu dnia (nie
   dotyczy kryteriów skreślenia z listy mieszkańców).
5.Kary nagany i nagany z ostrzeżeniem udziela Zespół Wychowawczy placówki
    na wniosek wychowawcy za rażące naruszenie regulaminu wychowanków oraz
    zasad bezpieczeństwa, a także w sytuacji, kiedy zostaną wyczerpane kary
    udzielane przez wychowawcę.   
6.Skreślenia z listy dokonuje dyrektor bursy na podstawie uchwały Rady
    Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu wychowanków na wniosek
    Zespołu Wychowawczego.
7.Z uzasadnionych przyczyn wychowanek może otrzymać karę o jeden stopień niższą
    za przewinienie kwalifikujące go do skreślenia z listy mieszkańców. 
8.Wychowanek może starać się o wcześniejsze skrócenie kary nagany i nagany
    z ostrzeżeniem za zachowanie zgodne z regulaminem oraz aktywność na rzecz
    społeczności bursy. Wniosek o skrócenie kary składa wychowawca grupy do
    Zespołu Wychowawczego.
9.Wygaśnięcie kar następuje po okresach:
    - po miesiącu pouczenie,
    - po dwóch miesiącach upomnienie,
    - po trzech miesiącach ostrzeżenie,
    - po czterech miesiącach kara nagany,
    - po pięciu miesiącach kara nagany z ostrzeżeniem.

V. Kryteria skreślania z listy mieszkańców:

1. Wyczerpanie kar przewidzianych w Regulaminie Wychowanków.
2. Używanie środków odurzających lub znajdowanie się pod ich wpływem.
3. Zagrażanie mieniu, zdrowiu lub życiu innych (kradzieże, przemoc, agresja).

VI. Zasady odwołania:

1.Wychowanek może odwołać się od kary do dyrektora bursy w terminie 7 dni
    od dnia jej udzielenia.
2. W przypadku wychowanka małoletniego od udzielonej kary do dyrektora bursy
    odwołują się rodzice wychowanka.
3. Wychowanek pełnoletni ma prawo odwołać się sam.
4. Wychowanek może dołączyć do odwołania opinię Samorządu wychowanków.


powrót