24 września 2017, imieniny obchodzą: Gerard, Teodor, Tomira, Tomir, Rupert, Dora, Maryna
Użytkownik: Hasło:

 REGULAMIN

WYCHOWANKÓW BURSY SZKOLNEJ Nr 5 w LUBLINIE

przy ul. Pogodnej 52a.

 

Postanowienia wstępne


Bursa    Szkolna   Nr  5  w   Lublinie   zwana    dalej    bursą    zapewnia  opiekę i   wychowanie   uczniom   gimnazjów  i   szkół   ponadgimnazjalnych   dla  młodzieży, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 lat.

§ 1. ORGANIZACJA PRACY W BURSIE

Bursa jest placówką feryjną - jest czynna w okresie trwania zajęć szkolnych.

§ 2. WARUNKI SOCJALNE i HIGIENICZNE

Bursa zapewnia wychowankom w okresie nauki szkolnej:

1. Zakwaterowanie w pomieszczeniach mieszkalnych zgodnie z wymogami BHP.

2. Odpowiednie warunki  i miejsce do nauki indywidualnej.

3. Odpowiednie warunki do wypoczynku i rekreacji.

4. Właściwe warunki dla zachowania zdrowia i czystości osobistej oraz przestrzegania    zasad higieny.

5. Odpłatne całodzienne wyżywienie w dniach nauki szkolnej.Do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej bursa dysponuje podręcznymi apteczkami wyposażonymi według ogólnych zasad, a wychowawcy zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 3. NAUKA WŁASNA WYCHOWANKÓW

1. W bursie nauka odbywa się w stałym czasie, określonym rozkładem dnia.

2 .Bursa umożliwia korzystanie z audycji radiowych, telewizyjnych, urządzeń    multimedialnych.

3. Do dyspozycji wychowanków w bursie jest podręczna biblioteka.

4. Wychowawcy organizują w formie pomocy koleżeńskiej zajęcia służące wyrównaniu braków w nauce.

5. Wychowawcy we współpracy ze szkołą i rodziną wychowanka śledzą jego postępy w nauce, a także pomagają w usuwaniu pojawiających się trudności szkolnych.

§ 4. SAMORZĄD W BURSIE

1. Samorząd bursy tworzą wszyscy mieszkańcy. Jest on organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu mieszkańców.

2. Celem działania samorządu jest koordynacja działań realizujących istotne potrzeby społeczności wychowanków.

3. Organami samorządu są: Rada Samorządu i Rady Grup.

4. Tryb powoływania Rady Samorządu, kadencja oraz szczegółowe zadania samorządu bursy reguluje odrębny regulamin.

5. Pracę samorządu koordynuje Opiekun samorządu. Jest on wyłaniany w drodze głosowania w wyborach powszechnych, tajnych i równych.

6. Samorząd współpracuje ze wszystkimi organami bursy: Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Bursy oraz dodatkowo z Zespołem Wychowawczym.

§ 5. CZAS WOLNY WYCHOWANKÓW

1. Indywidualny czas wolny dla wychowanków ustalony jest w rozkładzie dnia.

2. Wychowankowie w indywidualnym czasie wolnym mogą wychodzić poza bursę.

3. Wychowankowie bursy mogą uczestniczyć we wszystkich zorganizowanych    formach zajęć na terenie placówki oraz poza nią.

4. Bursa umożliwia wychowankom rozwijanie indywidualnych  zainteresowań, pasji i talentów poprzez uczestnictwo w zewnętrznych formach  organizowanych przez    instytucje, stowarzyszenia, kluby.

5. Wychowankowie bursy mogą wyjeżdżać do rodziców we wszystkie dni     wolne od nauki /zajęć/.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wyjazd także    w innych terminach za wiedzą i zgodą wychowawcy.

§ 6. PRAWA WYCHOWANKÓW

1. Wychowanek w dni wolne od zajęć szkolnych może odwiedzić rodzinę, krewnych, wyjechać do domu. Jeśli zajdzie potrzeba może także wyjechać do domu w dni nauki, za zgodą wychowawcy, po wcześniejszym zwolnieniu z zajęć szkolnych.

2. Wychowanek    może   przyjmować   krewnych   lub   znajomych   w   czasie  wolnym  od   nauki    własnej,  a w uzasadnionych przypadkach - za zgodą wychowawcy     - w czasie jej trwania.

3. Wychowanek może opuszczać bursę w godzinach przewidzianych rozkładem dnia, a w innych przypadkach za zezwoleniem pracującego w tym czasie wychowawcy.

4. Wychowanek ma prawo korzystać ze świetlic, biblioteki, pracowni komputerowej  oraz różnych rozrywek i zajęć organizowanych na terenie bursy.

5. Wychowanek ma  prawo  krytycznie  oceniać  negatywne  przejawy  życia  w bursie.

6. Wychowanek może korzystać z pomocy w nauce.

7. Wychowanek może korzystać z organizowanej w bursie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

8. Wychowanek może zgłaszać propozycje i wnioski odnośnie poprawy pracy    samorządu.

§ 7. OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

1. Wychowanek powinien dbać o dobre imię i godnie reprezentować bursę.

2. Wychowanek  ma  obowiązek  przestrzegać  regulaminów  obowiązujących w bursie.

3. Wychowanek ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku dnia.

4. Wychowanek ma obowiązek systematycznie i  terminowo uiszczać  opłaty za  zamieszkanie oraz pobierać kartę żywieniową.

5. Wychowanek powinien okazywać szacunek przełożonym i personelowi    pracującemu na terenie bursy. Podporządkować się poleceniom wychowawców.

6. Wychowanek ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać instrukcji    przeciwpożarowej. Zwracać szczególną uwagę na sprzęt przeciwpożarowy    znajdujący się na terenie bursy i nie  dopuszczać do  uruchomienia  sprzętu     w sposób przypadkowy bez potrzeby.

7. Systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne.

8. Wychowanek ma obowiązek uczestniczyć w pełnieniu dyżurów w bursie.

9. Wychowanek powinien przestrzegać zasad życia zbiorowego, zachowywać na  terenie placówki ciszę i spokój. Unikać i nie dopuszczać do awantur i bójek.

10. Wychowanek  powinien  zachować  porządek  i czystość  wewnątrz i w najbliższym  otoczeniu bursy.

11. Przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki ubioru.

12. Przypadki chorób natychmiast zgłaszać wychowawcy.

13. Wychowanek powinien aktywnie uczestniczyć w życiu bursy, angażując się  w prace społeczno użyteczne.

14. Wychowanek ma obowiązek zachować się w bursie i poza nią według powszechnie obowiązujących zasad kultury osobistej.

§ 8. NAGRODY I KARYI.

Nagrody:

1. Pochwała indywidualna udzielona przez wychowawcę.

2. Pochwała wychowawcy wobec grupy.

3. Pochwała Rady Pedagogicznej lub Dyrektora wobec społeczności Bursy.

4. List pochwalny wysłany do rodziców.

5. List pochwalny wysłany do szkoły.

6. Dyplom za szczególne osiągnięcia lub wzorowe zachowanie.

7. Nagroda rzeczowa.         

II. Szczegółowe warunki udzielania nagród:

1. Wychowankowi może być udzielona pochwała, może także otrzymać dyplom  lub nagrodę rzeczową za aktywność oraz szczególne osiągnięcia w realizowanych projektach, konkursach i turniejach lub działalność samorządową.

2. List pochwalny wysłany do rodziców lub szkoły może otrzymać wychowanek    wyróżniający się wzorowym zachowaniem. 

III. Kary:

1. Pouczenie udzielone przez wychowawcę.

2. Upomnienie udzielone przez wychowawcę.

3. Ostrzeżenie udzielone przez wychowawcę.

4. Nagana udzielona przez Zespół Wychowawczy.                   

5. Nagana z ostrzeżeniem udzielona przez Zespół Wychowawczy.   

6. Skreślenie z listy mieszkańców.

IV. Szczegółowe warunki udzielenia kar:

1.  Obowiązuje stopniowanie (gradacja)kar. Jeśli w okresie obowiązywania udzielonej wychowankowi kary mają miejsce kolejne przewinienia wychowawca udziela następnej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca ze względu na wagę   przewinienia może pominąć gradację i udzielić wyższej kary.

3. Udzielona kara ulega wygaśnięciu po okresie jej obowiązywania.

4. Kary pouczenia, upomnienia i ostrzeżenia udziela wychowawca grupy za   przewinienia związane z nie przestrzeganiem regulaminu lub rozkładu dnia (nie   dotyczy kryteriów skreślenia z listy mieszkańców).

5. Kary nagany i nagany z ostrzeżeniem udziela Zespół Wychowawczy placówki na wniosek wychowawcy za rażące naruszenie regulaminu wychowanków oraz  zasad bezpieczeństwa, a także w sytuacji, kiedy zostaną wyczerpane kary  udzielane przez wychowawcę.   

6.  Z uzasadnionych przyczyn wychowanek może otrzymać karę o jeden stopień niższą za przewinienie kwalifikujące go do skreślenia z listy mieszkańców. Uzasadnienie propozycji udzielenia kary niższej umieszcza wychowawca grupy  w dokumencie opis i analiza przypadku. Jeśli z propozycją udzielenia wychowankowi kary niższej występuje Zespół Wychowawczy przygotowuje on   pisemne uzasadnienie w protokole zebrania.

7.  Jeśli w okresie odbywania kary nagany z ostrzeżeniem wychowanek po raz kolejny  naruszy obowiązujący  w bursie  regulamin  może  starać  się  o warunkowy   pobyt  w placówce.  Zgody na  warunkowy pobyt  wychowanka  w placówce udziela Zespół    Wychowawczy na wniosek wychowawcy grupy. Warunkiem uzyskania takiej zgody  jest podpisanie kontraktu z wychowawcą grupy oraz uzyskanie pozytywnej opinii  Samorządu bursy. Długość pobytu warunkowego w placówce określa Zespół  Wychowawczy.

8. Wychowanek  może  starać  się o wcześniejsze  skrócenie  kary  nagany       i nagany  z ostrzeżeniem za zachowanie zgodne z regulaminem oraz aktywność na rzecz    społeczności bursy. Wniosek o skrócenie kary składa wychowawca grupy do  Zespołu Wychowawczego.

9. Skreślenia z listy dokonuje dyrektor bursy na podstawie uchwały Rady    Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu wychowanków na wniosek     Zespołu Wychowawczego.

10. Wygaśnięcie kar następuje po okresach:    

- po miesiącu kary pouczenia, upomnienia i ostrzeżenia,   

- po dwóch miesiącach kara nagany,    

- po trzech miesiącach kara nagany z ostrzeżeniem.

V. Kryteria skreślania z listy mieszkańców:

1. Wyczerpanie kar przewidzianych w Regulaminie Wychowanków.

2. Używanie środków odurzających lub znajdowanie się pod ich wpływem.

3. Zagrażanie mieniu, zdrowiu lub życiu innych (kradzieże, przemoc, agresja).

VI. Zasady odwołania:

1. Wychowanek może odwołać się od kary do dyrektora bursy w terminie 7 dni  od dnia jej udzielenia.

2.  W przypadku wychowanka małoletniego od udzielonej kary do dyrektora bursy  odwołują się rodzice wychowanka.

3. Wychowanek pełnoletni ma prawo odwołać się sam.

4. Wychowanek może dołączyć do odwołania opinię Samorządu wychowanków.


powrót