28 sierpnia 2014, imieniny obchodzą: Patrycja, Wyszomir, Aleksander, Augustyn, Sobiesław, Adelina, Erazm
Użytkownik: Hasło:

Statut Bursy Szkolnej nr 5 w Lublinie

Postanowienia wstępne

§ 1.

 1. Bursa Szkolna Nr 5 w Lublinie zwana dalej "bursą" zapewnia opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 lat.
 2. Placówka używa nazwy: Bursa Szkolna Nr 5 w Lublinie.
 3. Nazwa bursa jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach używana jest pełna nazwa.
 4. Siedzibą bursy jest budynek przy ulicy Pogodnej 52 A w Lublinie.
 5. Organem prowadzącym jest Miasto Lublin.
 6. Nadzór pedagogiczny pełni Lubelski Kuratorium Oświaty.


§ 2.

 

 1. Bursa realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 2. Bursa zapewnia wychowankom:
  1) całodobową opiekę,
  2) warunki do nauki,
  3) pomoc w nauce,
  4) warunki do rozwijania zainteresowań,
  5) warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce.
 3. Bursa realizuje zadania i cele wynikające z przepisów prawa i uwzględniające Program Wychowawczy Bursy i Program Rozwoju dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb środowiska.
 4. Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami wychowanka, szkołą do której uczęszcza wychowanek oraz z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi


Organa bursy


§ 3.

 1. Organami bursy są:
  1) dyrektor bursy,
  2) rada pedagogiczna,
  3) samorząd bursy,
  4) rada bursy
 2. W bursie może być utworzone stanowisko wicedyrektora, którego zakres obowiązków ustala dyrektor.


§ 4.

 

 1. Dyrektor bursy realizuje swoje zadania na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty, w Ustawie - Karta Nauczyciela oraz odpowiednich rozporządzeń, a w szczególności:
  1) kieruje działalnością bursy i reprezentuje ją na zewnątrz,
  2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
  3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju,
  4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i rady bursy podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
  5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym bursy i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  6) decyduje w sprawie zatrudnienia i zwalniania nauczycieli- wychowawców oraz innych pracowników bursy,
  7) występuje z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników bursy,
  8) ustala zakresy czynności dla pracowników,
  9) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, rady bursy, jeśli są niezgodne z prawem, o wstrzymaniu wykonaniu uchwały zawiadamia organ prowadzący,
  10) skreśla z listy wychowanków ucznia na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
  11) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk i badań pedagogicznych.
 2. Dyrektor w wykonywaniu swych zadań współpracuje z pozostałymi organami bursy.
 3. Dyrektor bursy zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 4. W sytuacjach konfliktowych pomiędzy organami bursy dyrektor ma głos rozstrzygający.


§ 5.

 

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji zadań dotyczących wychowania i opieki.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor bursy.
 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zwani dalej wychowawcami.
 4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 5. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane:
  1) z inicjatywy przewodniczącego rady,
  2) na wniosek co najmniej 1/3 członków rady,
  3) na wniosek organu prowadzącego bursę,
  4) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  5) z inicjatywy rady bursy.
 6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków nie później niż 7 dni przed jej rozpoczęciem o terminie i porządku obrad.
 7. Przewodniczący rady może powierzyć prowadzenie zebrania zastępcy bądź innemu członkowi rady pedagogicznej.
 8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1) zatwierdzanie planów pracy placówki po zaopiniowaniu przez radę bursy,
  2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego wychowawców,
  4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
  5) przygotowanie i zatwierdzenie Regulaminu rady pedagogicznej oraz jego zmian,
 9. Rada pedagogiczna opiniuje:
  1) organizację pracy bursy,
  2) projekt planu finansowego,
  3) wnioski dyrektora o przyznanie wychowawcom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
  4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych,
  5) regulamin samorządu.
 10. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane. Książka protokołów powinna być do wglądu dla członków rady pedagogicznej.
  1) Każdy członek rady pedagogicznej ma prawo zgłosić wniosek do protokołu, którego przyjęcie powinno być podane pod głosowanie. Informacje o realizacji przyjętych wniosków powinny być przekazane radzie pedagogicznej na następnym posiedzeniu.
  2) Uchwały i wnioski rady pedagogicznej przyjmowane są większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków
  3) Opiniowanie, wnioskowanie i podejmowanie uchwał rada pedagogiczna dokonuje w głosowaniu jawnym lub tajnym na wniosek przynajmniej jednego członka rady
  4) Rada pedagogiczna może spośród swoich członków powoływać komisje lub typować swoich przedstawicieli do realizacji zadań określonych przez nią a zawartych w jej kompetencjach.
  5) Wychowawcy są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców a także wychowawców, i innych pracowników bursy.
  6) W ciągu tygodnia nie powinno być organizowane więcej niż jedno zebranie rady pedagogicznej.


§ 6.

 

 1. W bursie działa samorząd wychowanków, który tworzą wszyscy wychowankowie bursy.
  1) Podstawowym ogniwem samorządu jest grupa wychowawcza,
  2) Grupa wychowawcza wybiera z pośród siebie zarząd samorządu grupy,
  3) Zarząd samorządu grupy realizuje zadania służące:
    a) udzielaniu wzajemnej pomocy w nauce,
    b) organizowaniu życia kulturalnego,
    c) utrzymaniu czystości i porządku,
    d) przestrzeganiu regulaminu bursy,
 2. Zarząd samorządu bursy wybierany jest na początku każdego roku szkolnego na okres jednego roku spośród ogółu wychowanków w tajnym głosowaniu,
  1) skład Samorządu może być uzupełniany w ciągu roku szkolnego,
  2) w wybranym Samorządzie następuje podział funkcji i zadań (można tworzyć sekcje i zespoły problemowe zajmujące się określonymi dziedzinami życia).
 3. Zadania Samorządu Bursy:
  1) upowszechnienie problematyki społecznej, gospodarczej, kulturalnej,
  2) inicjowanie i koordynowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej i rozrywkowej,
  3) organizowanie kół zainteresowań i zespołów,
  4) współdecydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych będących w dyspozycji bursy,
  5) występowanie z wnioskami.


§ 7.

 

 1. W bursie działa Rada Bursy.
 2. W skład Rady Bursy wchodzą w równej liczbie:
  1) wychowawcy wybrani przez ogół wychowawców,
  2) rodzice wybrani przez ogół rodziców,
  3) wychowankowie wybrani przez ogół wychowanków.
 3. Rada Bursy liczy 6 osób
 4. Kadencja Rady Bursy trwa 3 lata. W razie konieczności może być dokonywana corocznie zmiana 1/3 składu Rady Bursy.
 5. Rada Bursy uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane.
 6. W posiedzeniach Rady Bursy mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Bursy lub na wniosek członków rady.
 7. Zebrania Rady Bursy mogą być organizowane:
  1) z inicjatywy przewodniczącego Rady Bursy
  2) na wniosek 1/2 członków rady
  3) częstotliwość spotkań: w razie potrzeby, minimum raz na kwartał.
 8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Bursy oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków.
 9. Przewodniczący Rady Bursy może powierzyć prowadzenie zebrania innemu członkowi Rady Bursy.
 10. Uchwały i wnioski Rady Bursy przyjmowane są większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej członków,
 11. Opiniowanie, wnioskowanie i podejmowanie uchwał Rada Bursy dokonuje w głosowaniu jawnym lub tajnym na wniosek przynajmniej jednego członka.
 12. Reprezentantem Rady Bursy w kontaktach z organem nadzorującym jest przewodniczący rady.
 13. Rada Bursy uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych placówki:
  1) uchwala statut bursy,
  2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych i opiniuje plan finansowy bursy,
  3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad bursą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności bursy, jej dyrektora lub innego wychowawcy zatrudnionego w bursie; wnioski te mają dla organów charakter wiążący,
  4) opiniuje plan pracy bursy, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla bursy,
  5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan bursy i występuje z wnioskami w sprawie organizacji do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego bursę, w szczególności w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych,
  6) w celu wspierania działalności statutowej Rady Bursy może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,
  7) Rada Bursy opiniuje propozycje dyrektora bursy w sprawach przydziału dodatkowo płatnych (z funduszu rady) zajęć wychowawczych i opiekuńczych,
  8) Rada Bursy opiniuje kandydaturę na stanowisko dyrektora i wicedyrektora,
  9) Rada Bursy, na wniosek organu nadzorującego, opiniuje pracę dyrektora,
  10) Rada Bursy opiniuje wniosek o przedłużenie kadencji dyrektora,
  11) Rada Bursy może występować z wnioskami o zwołanie posiedzenia Rady Pedagogicznej,
  12) Rada Bursy opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom bursy nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
  13) Działalność Rady Bursy powinna służyć zapewnieniu optymalnych warunków mieszkalnych w bursie, koniecznych do pełnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego każdego wychowanka,
  14) Rada Bursy przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności samorządowi bursy, radzie pedagogicznej i ogółowi rodziców pod koniec roku szkolnego.
 14. Dyrektor bursy zapewnia każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji.
 15. W sytuacjach spornych pomiędzy organami bursy, dyrektor ma głos rozstrzygający.
 16. W bursie działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, powoływany przez dyrektora bursy:
 17. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:
  1) diagnozowanie problemów wychowawczych wychowanków,
  2) opracowanie planu wychowawczego na dany rok szkolny,
  3) dokonywanie okresowej analizy i oceny podejmowanych działań wychowawczych,
  4) doskonalenie metod pracy wychowawczej.
 18. W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą :
  1) dyrektor bursy lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu,
  2) wychowawca grupy wychowawczej.


II. Organizacja

§ 8.

 

 1. Bursa realizuje swoje zadania cały rok szkolny, z przerwami na okres ferii letnich i zimowych.
 2. Podstawową forma organizacyjną pracy z wychowankami w bursie jest grupa wychowawcza.
 3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie może być większa niż 35 z zastrzeżeniem punków 4 i 5.
 4. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej obejmującej wyłącznie wychowanków wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej, określonej w przepisach w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola lub publicznych szkół.
 5. Dopuszcza się tworzenie grup integracyjnych, w których liczba wychowanków nie może być większa niż 20, w tym od 3 do 5 wychowanków niepełnosprawnych.
 6. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca.
 7. Tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo - wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w bursie wynosi nie więcej niż 55 godzin.
 8. Za zgodą organu prowadzącego bursę tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczo-wychowawczych może być większy od określonego w punkcie 7.
 9. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca.
 10. W uzasadnionych przypadkach opiekę w porze nocnej może sprawować osoba nie będąca wychowawcą, wyznaczona przez dyrektora bursy.
 11. Bursa prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.
 12. Za zgodą organu prowadzącego bursa może również prowadzić działalność w okresie ferii szkolnych, zapewniając wychowankom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
 13. Do uczniów szkół policealnych oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych nie stosuje się przepisów statutu § 7. pkt. 16 - 18, § 8. pkt. 2-10, a przepisy § 2. pkt 2 i 4 stosuje się odpowiednio§ 9.

 

 1. W bursie działa biblioteka służąca organizacji potrzeb i zainteresowań wychowanków, zadań edukacyjnych, doskonaleniu warsztatu wychowawców popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Z biblioteki mogą korzystać:
  1) wychowankowie,
  2) wychowawcy i inni pracownicy bursy,
  3) rodzice,
  4) inne osoby za zgodą dyrektora.
 3. Funkcje biblioteki:
  1) biblioteka służy realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych bursy i wspieraniu doskonalenia zawodowego wychowawców,
  2) stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych gromadzonych w bursie, służy pomocą i doradztwem dla wychowawców,
  3) pełni rolę ośrodka informacji dla wychowanków, wychowawców, pracowników bursy,
  4) pełni funkcję opiekuńczą dla wychowanków przebywających czasowo w bibliotece, wspiera ich pomocą, stwarza atmosferę przyjazną dla każdego wychowanka,
  5) inspiruje do współpracy, aktywności twórczej, odpowiedzialności i samorządności,
  6) rozwija i wspiera zainteresowania technologiami informatycznymi.
 4. Biblioteka realizuje swoje funkcje zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi bibliotek szkolnych i pedagogicznych.


§ 10.


Wychowankowie, wychowawcy i pozostali pracownicy bursy mogą korzystać ze stołówki, funkcjonującej w bursie na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

VIII. Pracownicy

§ 11.

 

 1. W bursie zatrudnia się pracowników:
  1) pedagogicznych,
  2) niepedagogicznych
 2. Status pracowników pedagogicznych reguluje ustawa z 18 lutego 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 z późniejszymi zmianami).
 3. Prawa i obowiązki pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługowych reguluje Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami).
 4. Do obowiązków pracowników pedagogicznych należy w szczególności:
  1) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
  2) wspieranie ich w rozwoju psychofizycznego, zdolności i zainteresowań,
  3) udzielanie pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,
  4) wdrażanie wychowanków do samodzielności, a także zgodnego współżycia w grupie,
  5) dobieranie odpowiednich metod wychowawczych w oparciu o rozpoznane potrzeby wychowanków,
  6) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących grupy wychowawczej oraz zadań zleconych przez dyrektora bursy, wynikających z potrzeb bursy,
  7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej grupy wychowawczej.
 5. Do obowiązków pracowników obsługi i administracji należy:
  1) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
  2) wykonywanie czynności administracyjno-obsługowych oraz zleconych przez dyrektora, wynikających z potrzeb bursy.


    IV. Wychowankowie


§ 12.

    Zasady rekrutacji.

 

 1. O przyjęciu wychowanka rozstrzyga dyrektor bursy na podstawie opinii komisji rekrutacyjnej.
 2. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor.
 3. W skład komisji mogą wchodzić:
  1) wychowawca upoważniony przez dyrektora - jako przewodniczący,
  2) przedstawiciel rady pedagogicznej,
  3) przedstawiciel samorządu wychowanków.
 4. Do bursy w pierwszej kolejności przyjmowani są wychowankowie będący w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej, wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.


§ 13.


    Prawa i obowiązki

 

 1. Prawa wychowanków bursy:
  1) wychowanek może opuszczać bursę w godzinach przewidzianych rozkładem dnia, a w innych przypadkach za zezwoleniem pracującego w tym czasie wychowawcy,
  2) ma prawo do okresowego odwiedzania rodziców,
  3) przyjmowania osób odwiedzających go na terenie bursy za wiedzą wychowawcy,
  4) współudziału i współdecydowania o sprawach wychowawczych i organizacyjnych bursy,
  5) wypoczynku i uczestnictwa w zajęciach organizowanych w placówce,
  6) korzystania ze świetlic, biblioteki, gazet, czasopism, radia, TV, gier świetlicowych, sprzętu sportowego oraz różnych rozrywek kulturalnych organizowanych na terenie placówki,
  7) korzystania z pomocy w nauce,
  8) może krytycznie oceniać negatywne przejawy życia i pracy samorządu bursy,
  9) może zgłaszać propozycje i wnioski odnośnie do poprawy pracy samorządu bursy.
 2. Obowiązki wychowanków:
  1) wychowanek musi dbać o dobre imię i godnie reprezentować bursę.
  2) przestrzegać ustalonego porządku dnia,
  3) okazywać szacunek przełożonym i personelowi pracującemu na terenie bursy,
  4) racjonalnie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę własną,
  5) troszczyć się o mienie bursy,
  6) przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki ubioru oraz porządku i czystości w pomieszczeniach bursy,
  7) przestrzegać zasad życia zbiorowego, wykonując aktualnie obowiązujące zarządzenia dyrektora i wychowawców,
  8) szanować pracę wszystkich pracowników bursy i kolegów,
  9) aktywnie uczestniczyć w życiu bursy.
 3. W przypadku naruszenia swoich praw wychowanek może się odwołać do:
  1) samorządu bursy,
  2) wychowawcy,
  3) dyrektora bursy
 4. Nagrody i kary stosowane wobec wychowanków.
  Nagrody
  1) pochwała indywidualna udzielona poprzez dyrektora lub wychowawcę,
  2) pochwała wychowawcy wobec grupy,
  3) pochwała Rady Pedagogicznej wobec społeczności bursy,
  4) pochwała lub list pochwalny wysłany do rodziców.
  Kary
  1) upomnienie przez wychowawcę I stopnia,
  2) upomnienie przez wychowawcę II stopnia,
  3) upomnienie przez wychowawcę III stopnia,
  4) nagana,
  5) nagana z ostrzeżeniem,
  6) skreślenie z listy mieszkańców.
 5. Wychowanek może odwołać się od kary za pośrednictwem samorządu do dyrektora bursy.
 6. Jeśli wychowanek wykorzysta wszystkie dostępne w bursie środki prawne mogące prowadzić do pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy może zwrócić się ze skargą do Rzecznika Praw Dziecka.
 7. Rzecznik może rozpatrywać skargi dotyczące tylko praw zagwarantowanych w Konwencji Praw Dziecka i w ustawie o systemie oświaty i jej przedmiotowych rozporządzeniach.
 8. W sytuacjach kryzysowych wychowawcy postępują zgodnie z przyjętymi procedurami postępowania.
 9. Szczegółowy wykaz praw i obowiązków mieszkańca bursy znajduje się w Regulaminie wychowanków bursy.


Dokumentacja

§ 14.

 

 1. Bursa prowadzi dokumentację pobytu wychowanków a w szczególności:
  1) księgę ewidencji wychowanków,
  2) dzienniki zajęć wychowawczych,
  3) protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.
 2. Bursa prowadzi dokumentację księgową, płacową, kadrową, magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Rozporządzenia MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówek w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2005 r. Nr 52, poz. 467), Rozporządzenia MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 52, poz. 466) oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2 poz. 11 i 12)


powrót