24 września 2017, imieniny obchodzą: Gerard, Teodor, Tomira, Tomir, Rupert, Dora, Maryna
Użytkownik: Hasło:

§ 1.

Postanowienia wstępne

1.    Bursa Szkolna Nr 5 w Lublinie zwana dalej "bursą" zapewnia opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 lat, w okresie pobierania nauki, poza miejscem stałego zamieszkania.
2.    Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lublin.
3.    Nadzór pedagogiczny pełni Lubelski Kurator Oświaty.
4.    Placówka używa nazwy: Bursa Szkolna nr 5 w Lublinie.
5.    Siedzibą bursy jest budynek przy ulicy Pogodnej 52 A w Lublinie.
6.    Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa bursy w pełnym brzmieniu.
7.    Bursa prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
8.    Bursa jest placówką publiczną. Za pobyt w bursie wychowankowie uiszczają czesne. Wysokość czesnego uchwala Rada Miasta Lublin.

§ 1a.

Misja i wizja bursy
1.    Misja
Misją placówki jest wspomaganie procesu wychowania młodego człowieka, jego rozwoju fizycznego, emocjonalnego, aktywności intelektualnej, zdolności spostrzegania i kierowania, zdolności wyboru dobra oraz realizacji zamierzonych celów.
2.    Wizja
Pragniemy widzieć naszego wychowanka gotowego do pełnego i satysfakcjonującego uczestnictwa w różnych dziedzinach życia na miarę XXI wieku.

§ 2.

Cele i zadania bursy

1.    Bursa realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
2.    Bursa zapewnia wychowankom:
1) całodobową opiekę,
2) warunki do nauki,
3) pomoc w nauce,
4) warunki do rozwijania zainteresowań i szczególnych uzdolnień,
5) warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce.
3.    Bursa realizuje zadania i cele wynikające z  przepisów prawa uwzględniając program rozwoju, program wychowawczy bursy, program profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb środowiska.
4.    Wyżej wymienione programy tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania zawarte w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
5.    Szczegółowym celem działalności bursy jest:
1)    wspieranie harmonijnego rozwoju wychowanka, jego sfery intelektualnej, duchowej, fizycznej, emocjonalnej, społecznej,
2)    zdobywanie przez wychowanka umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
3)    kształtowanie postaw i umiejętności społecznych warunkujących sprawne
i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie,
4)    dbałość o zdrowie własne wychowanka, innych ludzi oraz tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu,
5)     wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

6.    Bursa realizuje cele i zadania poprzez indywidualną  pracę z wychowankiem, grupowe zajęcia psychoedukacyjne oraz realizację projektów edukacyjnych.

7.    Bursa realizuje swoje zadania we współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami wychowanka. Przewiduje się następujące formy współpracy rodziców, opiekunów prawnych, z nauczycielami – wychowawcami:
1)    rozmowy indywidualne rodziców, opiekunów prawnych z nauczycielami – wychowawcami i dyrektorem bursy,
2)    zebrania rodziców, opiekunów prawnych zwoływane przez dyrektora
3)    kontakty telefoniczne, listowne, a także za pośrednictwem Internetu pomiędzy rodzicami, opiekunami prawnymi, a nauczycielami – wychowawcami i dyrektorem bursy,
4)    inne formy współpracy grupowej lub indywidualnej wprowadzane w miarę potrzeb.

8.    Bursa współpracuje ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie w formie konsultacji z dyrektorami szkół, wychowawcami klas, nauczycielami, pedagogami
i psychologami szkolnymi.
9.    W realizacji zadania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej bursa współpracuje z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi.
10.    Bursa współpracuje z uczelniami wyższymi miasta Lublin i stanowi placówkę ćwiczeniową dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela - wychowawcy. Praktyki studenckie odbywają się na podstawie umów zawieranych pomiędzy bursą
i zainteresowanymi uczelniami.
11.    Bursa podejmuje współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, które wspierają ją w realizacji zadań statutowych oraz wzbogacają ofertę placówki.

§ 3.

Organa bursy
1.    Organami bursy są:
1) dyrektor bursy,
2) rada pedagogiczna,
3) samorząd bursy,
4) rada bursy
2.  (przeniesiony do §4 ust.6)

§ 4.

Dyrektor

1.    Dyrektor bursy realizuje swoje zadania na zasadach określonych w Ustawie o systemie oświaty, w Ustawie - Karta Nauczyciela oraz odpowiednich rozporządzeń,
a w szczególności:
1) kieruje działalnością bursy i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju,
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i rady bursy podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym bursy i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;
5a) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę,
7) decyduje w sprawie zatrudnienia i zwalniania nauczycieli- wychowawców oraz innych pracowników bursy,
8) występuje z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników bursy,
9) ustala zakresy czynności dla pracowników,
10) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, rady bursy, jeśli są niezgodne
z prawem, o wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia organ prowadzący,
11) skreśla z listy wychowanków ucznia na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
12) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk i badań pedagogicznych.
13) stwarza warunki do działania w  placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  placówki.
14) stwarza warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy wychowanków;
15) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
16) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie  warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
2.    (skreślony)
3.    Dyrektor w wykonywaniu swych zadań współpracuje z pozostałymi organami bursy.
4.    Dyrektor bursy zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania                        i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
5.    W sytuacjach konfliktowych pomiędzy organami bursy dyrektor ma głos rozstrzygający.
6.    (skreślony).

§ 5.

Rada Pedagogiczna

1.    Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji zadań dotyczących wychowania i opieki.
2.    Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor bursy.
3.    W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zwani dalej wychowawcami.
4.    W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
5.    Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane:
1) z inicjatywy przewodniczącego rady,
2) na wniosek co najmniej 1/3 członków rady,
3) na wniosek organu prowadzącego bursę,
4) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
5) z inicjatywy rady bursy.
6.    Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków nie później niż 7 dni przed jej rozpoczęciem o terminie i porządku obrad.
7.    Przewodniczący rady może powierzyć prowadzenie zebrania zastępcy bądź innemu członkowi rady pedagogicznej.
8.    Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy placówki po zaopiniowaniu przez radę bursy,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego wychowawców,
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
5) przygotowanie i zatwierdzenie Regulaminu rady pedagogicznej oraz jego zmian;
9.    Rada pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy bursy,
2) projekt planu finansowego,
3) wnioski dyrektora o przyznanie wychowawcom odznaczeń, nagród i wyróżnień,
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych,
5) (skreślony)
10.  Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane. Książka protokołów powinna być do wglądu dla członków rady pedagogicznej.
1) Każdy członek rady pedagogicznej ma prawo zgłosić wniosek do protokołu, którego przyjęcie powinno być poddane pod głosowanie. Informacje o realizacji przyjętych wniosków powinny być przekazane radzie pedagogicznej na następnym posiedzeniu.
2) Uchwały i wnioski rady pedagogicznej przyjmowane są większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków,
3) Opiniowanie, wnioskowanie i podejmowanie uchwał rada pedagogiczna dokonuje
w głosowaniu jawnym lub tajnym na wniosek przynajmniej jednego członka rady.
4) Rada pedagogiczna może spośród swoich członków powoływać komisje lub typować swoich przedstawicieli do realizacji zadań określonych przez nią a zawartych w jej kompetencjach.
5) Wychowawcy są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców a także wychowawców,
i innych pracowników bursy.
6) W ciągu tygodnia nie powinno być organizowane więcej niż jedno zebranie rady pedagogicznej.
7) Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce.


§ 6.

Samorząd wychowanków

1.    (skreślony)
2.    (skreślony)
3.    (skreślony)
4.    W bursie działa samorząd wychowanków, zwany dalej "samorządem".
5.    Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie.
6.    Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków.
7.    Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem bursy.
8.    Samorząd może przedstawiać radzie bursy, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem rozwoju, programem wychowawczym i programem profilaktyki;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 7.

Rada Bursy

1.    W bursie działa Rada Bursy.
2.    W skład Rady Bursy wchodzą w równej liczbie:
1) wychowawcy wybrani przez ogół wychowawców,
2) rodzice wybrani przez ogół rodziców,
3) wychowankowie wybrani przez ogół wychowanków.
3.    Rada Bursy liczy 6 osób.
4.    Kadencja Rady Bursy trwa 3 lata. W razie konieczności może być dokonywana corocznie zmiana 1/3 składu Rady Bursy.
5.    Rada Bursy uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane.
6.    W posiedzeniach Rady Bursy mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Bursy lub na wniosek członków rady.
7.    Zebrania Rady Bursy mogą być organizowane:
1) z inicjatywy przewodniczącego Rady Bursy
2) na wniosek 1/2 członków rady
3) częstotliwość spotkań: w razie potrzeby, minimum raz na kwartał.
8.    Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Bursy oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków.
9.    Przewodniczący Rady Bursy może powierzyć prowadzenie zebrania innemu członkowi Rady Bursy.
10.    Uchwały i wnioski Rady Bursy przyjmowane są większością głosów w obecności co najmniej 1/2 jej członków,
11.    Opiniowanie, wnioskowanie i podejmowanie uchwał Rada Bursy dokonuje w głosowaniu jawnym lub tajnym na wniosek przynajmniej jednego członka.
12.    Reprezentantem Rady Bursy w kontaktach z organem nadzorującym jest przewodniczący rady.
13.    Rada Bursy uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych placówki:
1) uchwala statut bursy,
2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych
i opiniuje plan finansowy bursy,
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad bursą z wnioskami
o zbadanie i dokonanie oceny działalności bursy, jej dyrektora lub innego wychowawcy zatrudnionego w bursie; wnioski te mają dla organów charakter wiążący,
4) opiniuje plan pracy bursy, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla bursy,
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan bursy i występuje z wnioskami w sprawie organizacji do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego bursę, w szczególności w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych,
6) w celu wspierania działalności statutowej Rady Bursy może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,
7) Rada Bursy opiniuje propozycje dyrektora bursy w sprawach przydziału dodatkowo płatnych (z funduszu rady) zajęć wychowawczych i opiekuńczych,
8) Rada Bursy opiniuje kandydaturę na stanowisko dyrektora i wicedyrektora,
9) Rada Bursy, na wniosek organu nadzorującego, opiniuje pracę dyrektora,
10) Rada Bursy opiniuje wniosek o przedłużenie kadencji dyrektora,
11) Rada Bursy może występować z wnioskami o zwołanie posiedzenia Rady Pedagogicznej,
12) Rada Bursy opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom bursy nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
13) Działalność Rady Bursy powinna służyć zapewnieniu optymalnych warunków mieszkalnych w bursie, koniecznych do pełnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego
i społecznego każdego wychowanka,
14) Rada Bursy przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności samorządowi bursy, radzie pedagogicznej i ogółowi rodziców pod koniec roku szkolnego.
14.    (skreślony).
15.     (skreślony).
16.    (przeniesiony do § 8 ust 15)
17.    (przeniesiony do § 8 ust 16)
18.    (przeniesiony do § 8 ust 17)

§7a.

Zasady współdziałania organów bursy i tryb rozstrzygania sporów

1. Każdy z organów bursy podejmuje decyzje w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty.
2. Każdy z organów zapewnia wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
3. Tryb rozstrzygania sporów na terenie bursy opiera się na zasadzie negocjacji, porozumienia
i wzajemnego poszanowania stron.
4. Spór rozstrzygany jest w oparciu o przepisy prawne stosowne do przedmiotu sporu.
5. W przypadku, gdy konflikt nie zostanie rozstrzygnięty wewnątrz bursy, zainteresowane strony mogą odwołać się do organu prowadzącego lub nadzorującego bursę.
6. Organa, których dotyczy konflikt mają obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora o jego zaistnieniu.
7.W przypadku zaistniałego problemu metodycznego lub merytorycznego związanego
z wychowaniem, dyrektor bursy lub zainteresowany wychowawca mogą prosić o rozstrzygnięcie sporu przy udziale doradcy metodycznego.


§ 8.

Organizacja

1.    Bursa realizuje swoje zadania cały rok szkolny, 7 dni w tygodniu, z przerwami na okres ferii letnich i zimowych.
1a. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor bursy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu wychowanków, może ustalić dni wolne, wyjazdowe dla młodzieży.
2.    Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w bursie jest grupa wychowawcza.
2a. Liczbę wychowanków w grupie wychowawczej określa dyrektor w uzgodnieniu
      z organem prowadzącym bursę.
3.    (skreślony)
4.    Liczba wychowanków w grupie wychowawczej obejmującej wyłącznie wychowanków wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej, określonej w przepisach w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola lub publicznych szkół.
5.    Dopuszcza się tworzenie grup integracyjnych, w których liczba wychowanków nie może być większa niż 20, w tym do 5 wychowanków niepełnosprawnych.
6.    Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca.
7.    (skreślony)
8.    (skreślony)
9.     Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca.
10.    W uzasadnionych przypadkach opiekę w porze nocnej może sprawować osoba nie będąca wychowawcą, wyznaczona przez dyrektora bursy.
11.    (skreślony)
12.    Za zgodą organu prowadzącego bursa może również prowadzić działalność w okresie ferii szkolnych, zapewniając wychowankom zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
13.    Do uczniów szkół policealnych oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli
i kolegiów pracowników służb społecznych nie stosuje się przepisów statutu § 8. pkt. 15 - 17, § 8. pkt. 2-10, a przepisy § 2. pkt 2  stosuje się odpowiednio.
14.    Wymiar zajęć opiekuńczo-wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w bursie określa tygodniowy plan zajęć, opracowany przez dyrektora bursy w uzgodnieniu z organem prowadzącym bursę.
15.    W bursie działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, powoływany przez dyrektora bursy.
16.    Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:
1) diagnozowanie problemów wychowawczych wychowanków,
2) opracowanie planu wychowawczego na dany rok szkolny,
3) dokonywanie okresowej analizy i oceny podejmowanych działań wychowawczych,
4) doskonalenie metod pracy wychowawczej.
17.    W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą :
1) dyrektor bursy lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu,
2) wychowawca grupy wychowawczej.
18.    (skreślony)
19.    W bursie może być utworzone stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, których zakres obowiązków ustala dyrektor.
20.    W celu pełnej realizacji zadań bursy dyrektor powołuje zespoły i komisje oraz przydziela pracownikom określone funkcje i obowiązki.
21.    W celu zaspokojenia potrzeb rozwojowych wychowanków oraz wspierania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień bursa organizuje konkursy, turnieje oraz zajęcia o charakterze edukacyjnym, integracyjnym,  sportowym, artystycznym, kulturalnym, komputerowym, kulinarnym, turystyczno - krajoznawczym. Zajęcia odbywają się zarówno na terenie placówki, jak i poza nią.
22.    Zajęcia sportowe realizowane są w pomieszczeniach  siłowni i strzelnicy oraz obiektach sportowych miasta Lublin.
23.    Realizacja zajęć odbywa się  zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu
o odpowiednie regulaminy.                                                                                         


§ 9.

Biblioteka

1.    W bursie działa biblioteka służąca organizacji potrzeb i zainteresowań wychowanków, zadań edukacyjnych, doskonaleniu warsztatu wychowawców popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2.    Z biblioteki mogą korzystać:
1) wychowankowie,
2) wychowawcy i inni pracownicy bursy,
3) rodzice,
4) inne osoby za zgodą dyrektora.
3.    Funkcje biblioteki:
1) biblioteka służy realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych bursy i wspieraniu doskonalenia zawodowego wychowawców,
2) stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych gromadzonych
w bursie, służy pomocą i doradztwem dla wychowawców,
3) pełni rolę ośrodka informacji dla wychowanków, wychowawców, pracowników bursy,
4) pełni funkcję opiekuńczą dla wychowanków przebywających czasowo w bibliotece, wspiera ich pomocą, stwarza atmosferę przyjazną dla każdego wychowanka,
5) inspiruje do współpracy, aktywności twórczej, odpowiedzialności i samorządności,
6) rozwija i wspiera zainteresowania technologiami informatycznymi.
4.    Biblioteka realizuje swoje funkcje zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
5.    Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych odbywa się poprzez skontrum i polega na:
1)    porównaniu stanu faktycznego materiałów z zapisami w księgach inwentarzowych,
2)    określeniu i wyjaśnieniu różnic między zapisami ewidencyjnymi a stanem faktycznym,
3)    ustaleniu ewentualnych braków.

§ 10.

Stołówka

1.    W celu zapewnienia prawidłowego rozwoju wychowanków w bursie funkcjonuje stołówka.
2.    Stołówka działa na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
3.    Korzystanie z posiłków w stołówce bursy jest odpłatne.
4.    Warunki korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki dla wychowanków, pracowników bursy oraz innych osób ustala dyrektor  w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 10a.

Sposoby pozyskiwania środków finansowych

 Bursa może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe poprzez przyjmowanie darowizn oraz wynajem pomieszczeń bursy.

§ 10b.

Warunki zapewniające bezpieczeństwo

1.    Bursa posiada monitoring wizyjny w holu i na korytarzach oraz w otoczeniu budynku.
2.    Pomieszczenia bursy zabezpieczone są systemem ochrony przeciwpożarowej.
3.    W bursie powołany jest koordynator ds. bezpieczeństwa.
4.    Pracownicy bursy są przeszkoleni w zakresie przepisów bhp, ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
5.    Placówka zapewnia młodzieży właściwe warunki zamieszkania zgodne
z obowiązującymi normami i przepisami  bhp.
6.    Bursa gromadzi i przechowuje informacje o wychowankach w elektronicznej bazie danych oraz dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.    W bursie udzielana jest wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno- pedagogiczna na zasadach  określonych w rozporządzeniu.
8.    W celu ujednolicenia działań w sytuacjach problemowych oraz zagrożenia zdrowia i życia wychowanków  w bursie funkcjonują następujące procedury postępowania:

I.    Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania się wychowanka wobec innych mieszkańców bursy.
II.    Procedura postępowania w sytuacji agresywnego zachowania nauczyciela lub pracownika bursy wobec wychowanka (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia – z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych).
III.    Procedura postępowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika bursy (obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie karteczek, rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika bursy).
IV.    Procedura postępowania w przypadku powtarzających się wagarów lub samowolnego opuszczania szkoły przez wychowanka bursy.
V.    Procedura postępowania w przypadku rejestrowania bez zgody działań wychowawczych lub złamania przez wychowanka zakazu korzystania w czasie zajęć z telefonu komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego lub innego urządzenia służącego do rejestrowania dźwięku i obrazu.
VI.    Procedura postępowania w sytuacjach, gdy rodzice odmawiają współpracy z bursą lub rodzina jest niewydolna wychowawczo (rodzice uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub przejawiający zachowania mogące świadczyć o zaburzeniach psychicznych, dziecko jest uczestnikiem lub ofiarą przemocy domowej, nieuregulowana jest sytuacja prawna dziecka).
VII.    Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez wychowanka na terenie placówki.
VIII.    Procedura postępowania w przypadku, gdy wychowawca uzyska informacje, że wychowanek, który nie ukończył 18 lat używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.
IX.    Procedura postępowania w przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że na terenie bursy znajduje się wychowanek będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
X.    Procedura postępowania, gdy wychowawca (pracownik szkoły) znajduje na terenie bursy substancję przypominającą wyglądem narkotyk.
XI.    Procedura postępowania, gdy wychowawca podejrzewa, że wychowanek posiada przy sobie substancję przypominająca narkotyk.
XII.    Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez wychowanka bursy.
XIII.    Procedura postępowania wobec wychowanka – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.
XIV.    Postępowanie wychowawcy wobec wychowanka, który stał się ofiarą czynu karalnego.
XV.    Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu na terenie bursy.
XVI.    Procedura postępowania w przypadku posiadania przez wychowanka przedmiotów niedozwolonych na terenie bursy (ostre narzędzia np. nóż,  kastet  lub materiałów pirotechnicznych, petard itp.).
XVII.    Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia publicznego lub cudzej własności.
XVIII.    Procedura postępowania w sytuacji wypadku na terenie bursy.
XIX.    Procedura udzielania wychowankom pierwszej pomocy przedlekarskiej
XX.    Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty oraz telefonu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem.
XXI.    Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa wychowanka bursy.
XXII.    Procedura postępowania w przypadku ciąży wychowanki.
XXIII.    Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego.

§ 11.

Pracownicy

1.    W bursie zatrudnia się pracowników:
1) pedagogicznych,
2) niepedagogicznych.
2.    Status pracowników pedagogicznych reguluje Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198).
3.    Prawa i obowiązki pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługowych reguluje Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 21,
poz. 94, z późniejszymi zmianami)  oraz Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
4.    Do obowiązków pracowników pedagogicznych należy w szczególności:
1) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków, postępowanie według obowiązujących w bursie procedur,
2) wspieranie  rozwoju psychofizycznego, zdolności i zainteresowań,
3) udzielanie pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,
4) wdrażanie wychowanków do samodzielności, a także zgodnego współżycia w grupie,
5) dobieranie odpowiednich metod wychowawczych w oparciu o rozpoznane potrzeby wychowanków,
6) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących grupy wychowawczej oraz zadań zleconych przez dyrektora bursy, wynikających z potrzeb bursy,
7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej grupy wychowawczej.
5.    Do obowiązków pracowników obsługi i administracji należy:
1) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków,
2) wykonywanie czynności administracyjno-obsługowych oraz zleconych przez dyrektora, wynikających z potrzeb bursy.
6.    (skreślony)

§ 12.

Zasady rekrutacji

1.    (skreślony)
2.     (skreślony)
3.    (skreślony)
4.    (skreślony)
5.    (skreślony)
6.    (skreślony)
7. (skreślony)
8. (skreślony)
9. (skreślony)
6. (skreślony)
7. (skreślony)
8. (skreślony)
9. (skreślony).
10. (skreślony )
11. (skreślony)
12. (skreślony)
13. (skreślony)
14. (skreślony)
15. (skreślony)
16. (skreślony)
17. (skreślony)
18. Zasady rekrutacji reguluje Ustawa o Systemie Oświaty (z póź. zm.) oraz uchwała Rady Miasta Lublin.
19. Dodatkowe kryteria przyjęcia do bursy w danym roku szkolnym ustala dyrektor
w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
20. Informacje o zasadach rekrutacji dostępne są na stronie internetowej, w sekretariacie oraz bibliotece bursy.

§ 13.

Prawa i obowiązki
(skreślony)

§ 13a

Prawa i obowiązki wychowanków.

1.    Prawa wychowanków:
1)    Wychowanek w dni wolne od zajęć szkolnych może odwiedzić rodzinę, krewnych,
 wyjechać do domu. Jeśli zajdzie potrzeba może także wyjechać do domu w dni
 nauki, za zgodą wychowawcy, po wcześniejszym zwolnieniu z zajęć szkolnych.
2)    Wychowanek może przyjmować krewnych lub znajomych w czasie  wolnym od
 nauki własnej, a w uzasadnionych przypadkach - za zgodą wychowawcy
 - w czasie jej trwania.
3)    Wychowanek może opuszczać bursę w godzinach przewidzianych rozkładem dnia,
 a w innych przypadkach za zezwoleniem pracującego w tym czasie wychowawcy.
4)    Wychowanek ma prawo korzystać ze świetlic, biblioteki, pracowni komputerowej
 oraz różnych rozrywek i zajęć organizowanych na terenie bursy.
5)    Wychowanek ma prawo krytycznie oceniać negatywne przejawy życia w bursie.
6)    Wychowanek może korzystać z pomocy w nauce.
7)    Wychowanek może korzystać z organizowanej w bursie pomocy psychologiczno –
 pedagogicznej.
8)    Wychowanek może zgłaszać propozycje i wnioski odnośnie poprawy pracy
 samorządu.
2.    Obowiązki wychowanków:
1)    Wychowanek powinien dbać o dobre imię i godnie reprezentować bursę.
2)    Wychowanek ma obowiązek przestrzegać regulaminów obowiązujących w bursie.
3)    Wychowanek ma obowiązek przestrzegać ustalonego porządku dnia.
4)    Wychowanek ma obowiązek systematycznie i terminowo uiszczać opłaty za
 zamieszkanie oraz pobierać kartę żywieniową.
5)    Wychowanek powinien okazywać szacunek przełożonym i personelowi
 pracującemu na terenie bursy. Podporządkować się poleceniom wychowawców.
6)    Wychowanek ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać instrukcji
przeciwpożarowej. Zwracać szczególną uwagę na sprzęt przeciwpożarowy
znajdujący się na terenie bursy i nie dopuszczać do uruchomienia sprzętu
 w sposób przypadkowy bez potrzeby.
7)    Systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne.
8)    Wychowanek powinien przestrzegać zasad życia zbiorowego, zachowywać na
 terenie placówki ciszę i spokój. Unikać i nie dopuszczać do awantur i bójek.
9)    Wychowanek powinien zachować porządek i czystość wewnątrz i w najbliższym
 otoczeniu bursy.
10)    Przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki ubioru.
11)    Przypadki chorób natychmiast zgłaszać wychowawcy.
12)    Wychowanek powinien aktywnie uczestniczyć w życiu bursy, angażując się
w prace społecznie użyteczne.
13)    Wychowanek ma obowiązek zachować się w bursie i poza nią według powszechnie obowiązujących zasad kultury osobistej.


3.    Nagrody:
1) Pochwała indywidualna udzielona przez wychowawcę.
2) Pochwała wychowawcy wobec grupy.
3) Pochwała Rady Pedagogicznej lub Dyrektora wobec społeczności Bursy.
4) List pochwalny wysłany do rodziców.
5) List pochwalny wysłany do szkoły.
6) Dyplom za szczególne osiągnięcia lub wzorowe zachowanie.
7) Nagroda rzeczowa.
4.    Kary:
1) Pouczenie udzielone przez wychowawcę.
2) Upomnienie udzielone przez wychowawcę.
3) Ostrzeżenie udzielone przez wychowawcę.
4) Nagana udzielona przez Zespół Wychowawczy.
5) Nagana z ostrzeżeniem udzielona przez Zespół Wychowawczy.    
6) Skreślenie z listy mieszkańców.
5.     Kryteria skreślania z listy mieszkańców:
1) Wyczerpanie kar przewidzianych w Regulaminie Wychowanków.
2) Używanie środków odurzających lub znajdowanie się pod ich wpływem.
3) Zagrażanie mieniu, zdrowiu lub życiu innych (kradzieże, przemoc, agresja).
6.    Zasady odwołania:
1)    Wychowanek może odwołać się od kary do dyrektora bursy w terminie 7 dni
 od dnia jej udzielenia.
2)    W przypadku wychowanka małoletniego od udzielonej kary do dyrektora bursy
 odwołują się rodzice wychowanka.
3)    Wychowanek pełnoletni ma prawo odwołać się sam.
4)    Wychowanek może dołączyć do odwołania opinię Samorządu wychowanków.
7.    Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw wychowanka:
1)    skargi mogą być składane w formie pisemnej do dyrektora bursy,
2)    w przypadku wychowanka małoletniego skargę składają jego rodzice lub opiekunowie,
3)    wychowanek pełnoletni ma prawo sam złożyć skargę,
4)    dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni informując pisemnie składającego skargę
o podjętych decyzjach ,
5)    odwołanie od decyzji dyrektora rozpatruje organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
6)    placówka informuje wychowanków i ich rodziców o trybie składania skarg oraz podaje nazwy instytucji, do których można się odwołać w przypadku naruszenia praw wychowanka.

§ 14.

Dokumentacja

1.    Bursa prowadzi dokumentację pobytu wychowanków a w szczególności:
1) księgę ewidencji wychowanków,
2) dzienniki zajęć wychowawczych,
3) protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.
2.    Bursa prowadzi dokumentację księgową, płacową, kadrową, magazynową zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Zmian dokonano na podstawie:art. 50 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r.poz.191), Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. (Dz. U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), Rozporządzenia MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 52, poz. 466), Rozporządzenie MEN z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 631) oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2 poz. 11 i 12), Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532).

 


powrót